Rutine for klagebehandling i Aera Payment & Identification AS

Vi ønsker at du er fornøyd og vil derfor veldig gjerne høre fra deg dersom det er noe du er misfornøyd med.

Du kan sende inn klage til oss ved å kontakte oss. Kontaktskjema finner du i Forbrukerportalen. Alternativt kan du også skrive til oss dersom du foretrekker det. Merk brevet med «klage». Bruk i tilfelle denne adressen:
Aera Payment & Identification AS
Postboks 4141 Sjølyst
0217 Oslo

Når du sender en henvendelse er det viktig å gi oss alle så fullstendige opplysninger som mulig slik at klagebehandlingen går lettere og raskere. Aera vil i saksbehandlingen hente inn all relevant informasjon omkring saken din, slik at vi kan gjøre en grundig vurdering av klagen din. Vi vil gi deg et svar på klagen din så snart som mulig, og normalt innen 15 virkedager. Dersom vi ikke skulle klare å overholde forventet behandlingstid, skal du få beskjed om dette. Om vi ikke kan ta klagen din til følge, så skal vi gi deg en skriftlig begrunnelse og informasjon om mulighetene for å bringe saken inn for en klagenemnd.

Dersom du ikke er fornøyd med en klagebehandling, kan du gå videre med klagen din til Finansklagenemda. Dette er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap. Se www.finkn.no for mer informasjon.

Kunnskapen vi får gjennom å behandle klager er viktig for oss. Vi ønsker å lære av klagene og bruke dem til å bli enda bedre.