Rutine for klagebehandling i Aera Payment & Identification AS

Vi ønsker at du er fornøyd og vil derfor veldig gjerne høre fra deg dersom det er noe du er misfornøyd med.
Du kan sende inn klage ved å kontakte oss.

Du kan også skrive til oss dersom du foretrekker det. Merk brevet med «klage». Bruk i tilfelle denne adressen:
Aera Payment & Identification AS
Postboks 4141 Sjølyst
0217 Oslo

Når du klager er det viktig å få frem hvorfor du er uenig. Har du nye opplysninger som kan ha betydning for vår vurdering, er det viktig at du gir oss informasjon om dette.

Alle som klager til oss skal få skriftlig bekreftelse på at vi har mottatt klagen, samt informasjon om hvor lang tid det tar å behandle klagen.

Aera vil i saksbehandlingen hente inn all relevant informasjon omkring saken din, slik at vi kan gjøre en grundig vurdering av klagen din.

Deler av arbeidet består i å vurdere eventuelle interessekonflikter, og gjøre det vi kan for å unngå eller begrense disse.

Vi vil gi deg et svar på klagen din så snart som mulig. Dersom vi ikke skulle klare å overholde forventet behandlingstid, skal du få beskjed om dette. Om vi ikke kan ta klagen din til følge, så skal vi gi deg en skriftlig begrunnelse og informasjon om mulighetene for å bringe saken inn for en klagenemnd.

Dersom du ikke kommer til enighet med oss etter en klage, kan du gå videre med klagen din til Finansklagenemda. Dette er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap. Se www.finkn.no for mer informasjon.

Kunnskapen vi får gjennom å behandle klager er viktig for oss. Vi ønsker å lære av klagene og bruke dem til å bli enda bedre.