Redegjørelse etter åpenhetsloven

Lov om virksomheters arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1.juli 2022. Loven skal ivareta økte forventninger om virksomheters ansvarlighet knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt forbrukerens krav til informasjon om virksomhetens forretningsforbindelser.

Åpenhetsloven

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Innledning til Åpenhetsloven

Ønsker du å lese mer om åpenhetsolven kan du lese mer på Forbrukertilsynets nettside.

Les mer her

Publisert 31.august 2023

Informasjon om virksomheten

Aera Payment & Identification AS utvikler og selger betalings- og ID-tjenester rettet mot store aktører innen varehandel, transport mv. Betalingsmarkedet er preget av lange verdikjeder, og både som innsatsfaktor i egen tjenesteutvikling og som en del av produktene i markedet inngår betydelige mengder IT-utstyr, inklusive betalingsterminaler.

Betalingstjenester er viktige for å opprettholde stabiliteten i det finansielle system og hensyn til sikkerhet og stabilitet gjør seg sterkt gjeldene i måten Aera driver på.  I tillegg er hensynet ti et sterkt og effektivt personvern sentral både i selskapets betalings- og ID-tjenester.  Dette har en påvirkning på selskapets ressursbruk.  

Produkter og tjenester

Selskapet tjenestespekter består av ett sett løsninger for å la forbrukere betale for varer og tjenester, på en rask og effektiv måte, uavhengig av kanal. I tillegg muliggjør tjenestene identifikasjon av forbrukerne, både der dette er nødvendig for en tjeneste som sådan, og der hvor forbrukere ønsker at handelsaktøren skal kunne kjenne dem igjen, så som ved deltakelse i lojalitetsprogrammer.

Selskapets tjenester er nødvendige og nyttige for samfunnet og selskapets mål er å tilby dem på en mest mulig bærekraftig måte, innenfor de rammene som man opererer innenfor.

Markeder

Betalings- og ID markedet er dynamisk og sterkt konkurransepreget.  Dette betyr at man må konkurrere på parameterne i markedet.

Aera opplever at ESG både gjennom myndighetsutøvelse og gjennom mer alminnelig trender er i ferd med å bli et viktig slikt, og er positiv til dette. Det er imidlertid p.t. primært funksjonalitet, tjenestekvalitet og pris som er de rådende konkurranseparametrene i markedet.

Tilnærming til arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten styringssystem

Aera har et sentralisert leverandørstyringssystem som omfatter alle kvalitets- og complianceparametere knyttet til leverandører, herunder sikkerhet, stabilitet, personvern og ESG-relatert informasjon.

Aera innhenter informasjon om disse i samme prosess og vurderer leverandørene basert på hvordan de scorer totalt sett.  Denne tilnærmingen gjør det lettere å unngå at uheldige forhold ikke avdekkes grunnet feilfokus (eg. IT-sikkerhet fremfor menneskerettigheter).

Internt har Aera bygget opp et styringssystem og et dokumentasjonssystem som i betydelig grad muliggjør å følge den enkelte forretningstjeneste gjennom intern infrastruktur og ned i leverandørkjeden.  Selskapet tror evnen til å følge, og derigjennom overvåke og måle enkelttjenester fra underleverandører, gjennom selskapet og ut til kunder vil være en nøkkelkapabilitet i ESG-arbeid i årene som kommer, særlig for å kunne dokumentere ressursbruk.

Varslingskanaler og klagemekanismer som skal bidra til å avdekke negative konsekvenser.

Internt fungerer juridisk direktør som varslingskanal, og har gjennom stiplet linje til styrets leder anledning til styre varslinger utenom daglig ledelse om slikt behov skulle oppstå.

Aera har ingen ekstern varslingskanal, men vurderer dette fortløpende.

Negative konsekvenser og risiko

Aera har vurdert risiki for barnearbeid, tvangsarbeid/slaveri, diskriminering, samt krenkelse av retten til fagorganisering, i egen virksomhet og i selskapets leverandørkjede.  Videre har Aera vurdert vår egen evne til å monitorere nevnte risiki i leverandørkjeden.

Det er ikke avdekket vesentlig risiko for negative konsekvenser knyttet til ovenstående risiki.

Aera prioriterer vår evne til å monitorere de nevnte riskiene over risikiene i seg selv, videre prioriterer vi risiko i egen virksomhet øver risiki i leverandørkjeden.  Det er ikke er foretatt noen intern prioritering mellom risikiene som sådan.

Kriterier for prioritering kan være potensiell negativ konsekvens i et sannsynlig verstfallsscenario, eller det kan være den realistiske evnen til å mitigere risiki. Altså potensielt skadeomfang eller potensiell hindring av skade (effektivitet).  I Aera er risikiene prioritert basert på effektivitet, fordi selskapet oppfatter at dette vil hindre mest skade på sikt.

Den høyeste prioriterte risikoen er derfor bortfall av evnen å monitorere som sådan.  Uten denne evnen vil vi ikke kunne avdekke, og dermed avhjelpe noe.  Videre er vår evne til å avhjelpe større i egen virksomhet enn i leverandørkjeden, slik at risiki internt er viktigere enn risiki i leverandørkjeden.

Tiltak

Aera er representert i flere bransjeforeninger og er en sterk pådriver for standardisering, bransjesamarbeid og effektivisering.

Aera opptrer i en digital bransje, og selskapets leverandørkjeder strekker seg ikke utenfor eget kontinent.  Det er derfor først og fremst ved å sikre målbarhet og transparens, gjennom å bygge systemer som også vil kunne takle morgendagens krav til bærekraft knyttet til ressursforbruk, klima og regenerativ virksomhet, at virksomheten legger sine prioriteringer.

Aera har som langsiktig mål at alle dens tjenester skal kunne måles, beskrives og vurderes individuelt, slik at påvirkningen disse har på omverden skal være transparent.

Risikovurderinger

For risikovurderinger, vennligst klikk her.

Artikkelforfatter

Walter Salicath

Head of Legal

Stikkord